Omgeving

Onze werkwijze

Eerste projectbespreking

Bij Geo-Saed gaan we samen met u op zoek naar een oplossing voor uw vastgoed. Dat geldt dus ook voor de verkavelingsaanvragen. Tijdens een vrijblijvende eerste projectbespreking zoeken wij samen met u naar de mogelijkheden, zowel financieel als naar de stedenbouwkundige haalbaarheid. Hierbij maken we reeds schetsmatig een ontwerp van onze besprekingen zodoende u zich een duidelijker beeld kan scheppen van de situatie. Boek hier uw vrijblijvende afspraak in.

Administratieve aanvraag

Tijdens ons eerste gesprek toetsen we samen naar de juridische en financiële haalbaarheid van jouw idee. U komt, samen met al jouw betrokken partijen, naar ons kantoor waar we uitgebreid de tijd nemen om alle nodige zaken af te toetsen. Na het gesprek kunnen jullie de bespreking met eventuele schetsen meenemen naar huis. Wij geven u de tijd om alles te laten bezinken, eventueel bijkomende vragen te stellen, aanpassingen te doen en zelfs proberen om een andere piste te bewandelen met een nieuwe strategie.

Eens u overtuigd bent van de vooropgestelde strategie/werkwijze, starten wij het dossier op.

In de meeste gevallen zal het dossier als volgt verlopen:

 1. Opmeten bestaande toestand
 2. Opmaken bestaande toestand op plan
 3. Opmaak één of meerdere voorontwerpen, zoals besproken in de aanvangsfase
 4. Bespreking voorontwerp met u
 5. Bespreking ontwerp met gemeente
 6. Eventuele aanpassingen naar aanleiding van de besprekingen én bijkomende besprekingen ná de aanpassingen
 7. Opmaak Stedenbouwkundige voorschriften
 8. Opmaak motivatienota
 9. Eventuele korte nabespreking
 10. Opmaak digitaal dossier omgevingsloket
 11. Uitnodiging tot ondertekening en indiening (samen met ons of via ItsMe)
 12. Opvolging dossier tot beslissing

Verkoopbaarheidsattest

Als de vergunning verkregen is én de beroepsperiode is verstreken zonder gevolg, dan kan over gegaan worden tot de verkoop van de loten.

Het belangrijkste is het verkrijgen van het verkoopbaarheidsattest. Dit attest omvat een reeks voorwaarden waaraan voldaan moet worden alvorens de verkoop of verkavelingsakte geschreven kan worden. Het effectief verkrijgen van het verkoopbaarheidsattest wil zeggen dat aan alle voorwaarden werd voldaan.

De vaakst voorkomende voorwaarden worden opgelegd door de waterleverancier (bv. De Watergroep), rioolbeheerder (bv. Riopact) en energiedistributienetbeheerder (bv. Fluvius).

Wees gerust, wij staan u graag bij in dit nogal complexe gegeven van verschillende overheidsinstanties.

Opsplitsen voor verkoop

Gezien de verkavelingsaanvraag resulteert in het splitsen van een geheel in meerdere kleinere loten, zal er een officieel opmetingsplan van de opsplitsing moeten worden opgemaakt.

Vooreerst worden de nieuwe eigendomsgrenzen uitgezet door middel van eigendomspalen (ook wel fenopalen genaamd). Deze palen worden opnieuw ingemeten en worden op het opmetingsplan aangeduid ter verduidelijking.

Elk hoekpunt van de loten krijgt een puntnummer toegekend én een coördinaat in het Lambert-72 coördinatenstelsel. Dit zorgt ervoor dat de coördinaten vastliggen in het algemeen gekend coördinatenstelsel van België.

Elk grenssegment wordt beschreven op het opmetingsplan. Deze beschrijving is tweeledig, enerzijds geeft ze aan hoe deze grens zich uiterlijk vertoont, bv. Door middel van een privatieve haag, een afsluiting, muur, of zoveel meer. Anderzijds wordt voor elk grenssegment aangegeven op welke wijze wij tot deze grens gekomen zijn, dit gaat van vonnissen tot mutatieschetsen edm.

Eens alle informatie op het plan aanwezig is, vragen wij een prekadastratie aan. Deze prekadastratie zorgt ervoor dat ons opmetingsplan/afbakeningsplan opgenomen wordt in de database van de AAPD (kort voor Algemene Administratie Patrimonium Documentatie). Het plan krijgt een “planreferentienummer” die de Notaris nodig zal hebben om in de akte te vermelden. Daarnaast krijgen alle loten een nieuw gereserveerd kadastraal perceelnummer, de zogeheten voorafgaande perceelsidentificatie. Middels deze perceelsidentificatie kan de Notaris ook reeds akteren welk perceelnummer de koper zal hebben nadat de akte is verleden en geregistreerd.

Op het einde krijgt u het originele opmetingsplan/ afbakeningsplan zowel digitaal als op papier opgestuurd. Hierdoor heeft u ook steeds een document in handen.

Maak hier snel uw afspraak