Landmeterskantoor

Landmeters-Experten – Omgeving – Technieken

Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing voor uw onroerend goed.

Schatting

Plaatsbeschrijving

Verkavelingen

Stedenbouwkundig attest

Slopingsaanvragen

Architectuur
metingen

Opmetingsplan opstellen

Splitsen van onroerende goederen

Percelen afpalen

Onteigeningen

De Saedeleer - Beëdigd Landmeters-Experten Logo geo-saed met landmeter

Guido De Saedeleer

landmeter-expert

Guido De Saedeleer is Landmeter-Expert beëdigd op de rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde dd 11/1/1996, en sinds 9 /11/2005 ingeschreven op het Tableau van de Federale Raad onder het LANnummer 040355.
Volgende opdrachten worden door hem behandeld:

Omgevingsaanvragen
Architectuurmetingen
Stedenbouwkundige attesten
Plaatsbeschrijvingen aanvang huur en bouwwerken
Prekadastratie van de opmetingsplannen
Volumemetingen

Bert De Saedeleer is Landmeter-Expert beëdigd op de rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde dd  en op 26/09/2016 ingeschreven op het Tableau van de Federale Raad onder het LANnummer 161680.

Op heden volgt hij nog een opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de VUB, hierdoor houdt hij zich ook voornamelijk bezig met volgende aspecten:

Omgevingsaanvragen
Architectuurmetingen
Stedenbouwkundige attesten
Plaatsbeschrijvingen aanvang huur en bouwwerken
Prekadastratie van de opmetingsplannen
Volumemetingen

Bert De Saedeleer

landmeter-expert

Contacteer ons

Voor opvolging van een dossier kan u rechtstreeks terecht bij uw dossierbeheerder via:

guido@geo-saed.be of bert@geo-saed.be

schatting

Er zijn verschillende soorten schattingen voor onroerende goederen:

Schatting Verkoopwaarde

Hierbij wordt de venale waarde (= marktwaarde) van een onroerend goed geschat. Voor de schatting ten gronde en zo volledig mogelijk te kunnen opstellen is het nodig om de grenzen van de opdracht zo goed mogelijk mee te geven.

Schatting Verhuurwaarde

Wanneer u een pand wenst te verhuren dan kan u een schatting voor de verhuurwaarde laten uitvoeren, op deze wijze krijgt u toch een beeld over de marktwaarde van uw vastgoed. Met deze schatting heeft u als eigenaar onmiddellijk een juiste richtprijs om te onderhandelen.

Successieschatting

In het geval van een overlijden, zullen de erfgenamen de overheid hiervan moeten inlichten door middel van het formulier “Aangifte van nalatenschap”. Hierbij dient een uitgebreide opsomming te worden opgemaakt van wat de overledene nalaat. Op deze nalatenschap dient er immers successierechten betaald te worden of zoals dat vroeger ook de “doodsschuld” genoemd werd.

Wanneer de overledene ook vastgoed nalaat, zijn de erfgenamen vrij om een waarde op het vastgoed te zetten. Echter raden wij toch aan om een professionele schatting te laten opmaken, op deze wijze zorgt u er voor dat de fiscus het geschatte bedrag niet kan betwisten.

Schatting voor Naakte eigendom en Vruchtgebruik

Het komt wel eens voor dat u uw vastgoed wenst te verkopen maar toch graag nog tot aan uw overlijden het genot en de vruchten wenst te behouden. Op dat moment kan u uw volle eigendom opsplitsen in naakte eigendom en vruchtgebruik. Hierbij kan u de naakte eigendom verkopen aan eenieder. De waarde van de naakte eigendom zal dan ook afhangen van de ouderdom van de vruchtgebruiker.

Na het overlijden van de vruchtgebruiker zal de eigenaar van de naakte eigendom volle eigenaar worden van het vastgoed.

Afhankelijk voor wat de de schatting zal gebruikt worden, wordt een van bovenstaande schattingen opgesteld.

plaatsbeschrijving

Er zijn twee grote categorieën plaatsbeschrijvingen, enerzijds plaatsbeschrijvingen omtrent de huur en anderzijds plaatsbeschrijvingen omtrent de bouw.

Plaatsbeschrijvingen Huur

Bij aanvang huur is het bij wet verplicht om een plaatsbeschrijving op te stellen vóór of tijdens de eerste maand van de aanvang van de huurperiode.
In deze plaatsbeschrijving wordt de inboedel en de toestand van het pand opgenomen, met alle gebreken die eventueel kunnen worden veroorzaakt door de huurder.
Dit zorgt ervoor dat wanneer de huurperiode afloopt er een tweede plaatsbeschrijving wordt opgesteld en vergeleken met die van de aanvang.
Zo kan men een eventuele kostenstaat opmaken voor de gebreken door toedoen van de huurder.

Plaatsbeschrijvingen Bouwwerken

Wanneer je als bouwheer wenst te bouwen tegen een wachtgevel of tussen twee wachtgevels, dan raden wij steeds aan om een plaatsbeschrijving aanvang bouwwerken op te stellen.
Dit zorgt ervoor dat zowel bouwheer als aanpalende eigenaar een bewijsdocument in handen hebben in het geval er eventueel iets mocht fout lopen tijdens het optrekken van de bouwwerken.
In deze plaatsbeschrijving worden alle bouwschade opgenomen van de bestaande aanpalende panden. Zo kan men op later tijdstip (bij afronding van de bouwwerken) vergelijken of er verzakking of schade werd aangericht door toedoen van de nieuwbouw.

verkavelingen

Indien u in het bezit bent van een perceel bouwgrond waarop meerdere huizen kunnen worden gebouwd, dan heeft u twee mogelijkheden om de bouwgrond te vervreemden:

Enerzijds kan u gewoon het perceel verkopen zonder dat u een verkavelingsvergunning aanvraagt.

Anderzijds kan u een verkavelingsvergunning aanvragen.

Het perceel zal door ons worden opgemeten en zal verdeeld worden in verschillende loten. Wij zorgen ervoor dat u het maximale uit uw grond kan halen.

Nadat de vergunning is afgeleverd wordt er een opmetingsplan opgemaakt en geprekadastreerd. De prekadastratie levert ons een refertenummer op waardoor u in staat bent elk lot apart te gaan verkopen.

Voor een vlotte samenwerking vragen wij de klant om eventueel de eigendomstitel van het perceel aan te vragen aan zijn notaris en dit aan ons over te maken.

Het is ook steeds mogelijk een volmacht te geven voor het ondertekenen van de aanvragen op naam van de klant. Hierdoor is er een snellere afhandeling van het dossier en kan dit sneller worden ingediend bij de bevoegde overheidsinstantie.

stedenbouwkundig attest

Dit attest kan vergeleken worden met de verkavelingsvergunning. Met dit attest probeert men ook de rechten vast te leggen voor het perceel. Het verschil met verkavelingsvergunning is dat men bij een attest de grond niet zal opsplitsen in verschillende loten, maar behouden blijft zoals het is.

Waarom dan toch een attest aanvragen?

Indien u het perceel wilt bebouwen met een ééngezinswoning of meergezinswoning, wilt u waarschijnlijk wel weten wat je allemaal kan en mag met de grond.

Bij de aanvraag wordt rekening gehouden met de bestaande stedenbouwkundige voorschriften, maar wanneer er geen echte regels zijn beschreven omtrent een bepaald doel van de klant, wordt dit eerst met de bevoegde instantie overlegd om concreet te weten te komen wat hun doel is. Op basis van de bekomen gegevens wordt de aanvraag opgesteld en ingediend en zal er normaliter een vergunning worden toegewezen.

Met dat document bent u voor 2 jaar zeker wat u kan en mag met het perceel.

Dit wil natuurlijk wel niet zeggen dat er geen bouwaanvraag meer moet worden ingediend door een architect. Bouwen of verbouwen dient immers altijd te gebeuren door middel van erkend architect.

slopingsaanvragen

Wanneer u een pand wenst af te breken moet dit vergund worden vooraleer de werken van start kunnen gaan.

Er zijn 2 manieren om een vergunning te verkrijgen:

Een uitgebreide slopingsaanvraag

Wanneer het pand langs tenminste 1 zijde aanpaalt aan een ander pand, dient de vergunningsaanvraag te gebeuren via een uitgebreide vergunningsaanvraag. Deze aanvraag dient te gebeuren door een architect, aangezien het hier gaat over stabiliteitswijzigingen.

Een enkelvoudige slopingsaanvraag

Wanneer het een vrijstaand pand betreft, zijnde langs geen enkele zijde aanpalend aan een ander pand, dan kan er gebruik gemaakt worden van een enkelvoudige vergunningsaanvraag. Deze kan door een landmeter worden opgesteld en dient niet persé gedaan te worden door een architect. Deze procedure via landmeter is goedkoper dan via een architect te werken.

architectuurmetingen

Wanneer je een ouder huis aankoopt met de bedoeling deze te kunnen renoveren, is het mogelijk dat de bouwplannen verouderd zijn of dat deze er zelfs helemaal niet meer zijn.

Als de verbouwingen leidden tot het beroep doen op een architect, zal deze plannen nodig hebben om hierop een ontwerp te kunnen maken. In sommige gevallen maken zij deze plannen zelf op, in de andere gevallen doen zij beroep op een landmeter. Die kan in de meeste gevallen ook de buitenperimeter opmeten zodanig dat de afmetingen bekend zijn om eventueel een uitbreiding te kunnen voorzien in het ontwerp.

opmetingsplan opstellen

Er zijn verschillende redenen waarom mensen een PV van Opmeting laten opstellen.

De voornaamste reden om een PV van Opmeting te laten opstellen is om de verkoop van dat (deel van) perceel te kunnen verkopen.

Na het opstellen van de PV van Opmeting dient er een prekadastratie te gebeuren. Deze is nodig om het plan te laten registreren bij het Kadaster en zo een database te creëren voor Landmeters en andere instanties.
Wanneer dat plan geprekadastreerd wordt verkrijgt men een refertenummer die bij verkoop van de grond mee opgenomen zal worden in de verkoopsakte.

Zonder dit refertenummer zal de Notaris weigeren van de verkoopsakte te laten doorgaan ( dit geldt enkel wanneer men geen verkoop doet van een perceelnummer, dus slechts een deel van een perceel of meerdere percelen).

Een PV van Opmeting vloeit ook verder uit de verkrijging van een verkavelingsvergunning. Dit zorgt ervoor dat elk lot van de verkaveling apart verkocht kan worden.

splitsen van onroerende goederen

PV van Opsplitsing valt te vergelijken met de PV van Opmeting, met dat verschil dat het opgemeten onroerend goed zal worden opgesplitst in verschillende loten.

Wanneer wordt een PV van Opsplitsing opgesteld?

Wanneer je een onroerend goed wenst op te splitsen in meerdere loten, zonder dat elk deel van het perceel in aanmerking komt om bebouwd te worden, dan kan een PV van Opsplitsing worden opgemaakt. Hierdoor worden de nieuwe grenzen bepaald.

Bijvoorbeeld:
Langs de openbare weg heeft u een grond liggen van 20 meter breed en 100 meter diep. Volgens het Gewestplan is uw grond voor de eerste 50 meter gelegen in woonzone en de achterste 50 meter in landbouwzone. Hierdoor zal de eerste 50 meter in aanmerking komen voor bebouwing en zal hierdoor verkaveld moeten worden. Echter de achterste 50 meter wordt niet meegenomen in de verkavelingsprocedure.

Indien de bouwgrond in 2 loten wordt opgesplitst zijn er 2 mogelijkheden:

Enerzijds is het mogelijk om de landbouwzone te verkopen aan elke geïnteresseerde of te verpachten aan een landbouwer, als er toegang is tot de landbouwgrond.

Indien dit niet het geval is kan je nog steeds opteren om de landbouwzone op te splitsen in 2 loten en deze samen te verkopen met de voorliggende loten uit de verkaveling. En zal de PV van Opsplitsing worden opgemaakt.

onteigeningen

De tekst van dit onderwerp wordt binnenkort aangevuld.

onteigeningen

De tekst van dit onderwerp wordt binnenkort aangevuld.