Omgeving in al zijn facetten

Binnen het “departement” Omgeving specialiseren wij ons voornamelijk op het stedenbouwkundig luik. Hierbij staan wij in voor de opmaak van quasi alle stedenbouwkundige aanvragen. Hieronder vindt u een onderverdeling in de soorten aanvragen. Voor meer informatie kan u doorklikken op het item.

 

Ruimtelijke ordening of Omgeving, zoals het op heden genoemd wordt, is steeds in verandering en hierdoor is ook de wetgeving steeds in verandering. Als eigenaar van vastgoed is het zeer begrijpelijk dat uzelf niet meer weet wat u wel en wat u niet mag doen met je eigendom, zonder hiervoor toestemming te krijgen van de dienst Stedenbouw van jouw gemeente. Daarom zorgen wij ervoor dat u steeds op de hoogte bent van uw dossier en als er vragen zijn, dat wij deze zo spoedig mogelijk beantwoorden in mensentaal.

Stedenbouwkundige of Omgevingsdossiers kunnen hoofdzakelijk opsplitsen in drie categorieën.

Bebouwde omgeving

In de eerste categorie, “bebouwde omgeving”, spitsen wij ons voornamelijk toe op het in kaart brengen van bestaande toestanden, zoals dit wel vaker genoemd wordt. Dit kan geldt voor zowel buitenmetingen alsook voor de binnenmetingen (Architectuurmetingen).

Zo brengen we door middel van onze 3D-scanner de omgeving in hoge detail in kaart en kunnen we de gevels van historische panden tot op de voeg in kaart brengen.

Dendermonde - Orthofoto vergelijkend beeld2

Nog te bouwen omgeving

De tweede categorie, “nog te bebouwen omgeving”, slaat op de opmaak van een verkavelingsaanvraag of een stedenbouwkundig attest. Hierbij wordt getracht een vergunning te krijgen die de bouwmogelijkheden van een deel van een perceel of het volledig perceel vastleggen. Deze bouwmogelijkheden worden vastgelegd in een ontwerpplan die aangevuld wordt met stedenbouwkundige voorschriften.

Aan te passen of te regulariseren omgeving

De derde categorie, “aan te passen bebouwde omgeving” is gelijklopend aan de tweede met dat kleine verschil dat hier getracht wordt om een vergunning te krijgen voor eventuele aanpassingen aan een bestaand gebouw. dit kan variëren van het bebouwen van een zwembad tot het plaatsen van reclamepanelen.

Vaak starten de tweede en derde categorie in de eerste categorie, door het opmeten van de bestaande toestand en kan je deze dus als supplementair beschouwen.

Onder de derde categorie vallen ook alle regularisaties. Hierbij werden de werken reeds uitgevoerd zonder dat hiervoor een vergunning werd afgeleverd of aangevraagd. De gemeente waarin de constructie zich bevindt, kan, onder bepaalde voorwaarden, een regularisatie afdwingen. Dit wil zeggen dat u een aanvraag moet indienen waarbij u aangeeft, wat de effectieve vergunde toestand was, de bestaande toestand is en eventueel de ontworpen toestand zal zijn. Het verkrijgen van een vergunning op deze aanvraag zorgt ervoor dat uw vastgoed vergund staat in de registers van de gemeente. In het kader van de verkoop van uw vastgoed kan dit een impact hebben op de waarde én de verkoopbaarheid.