Verkaveling

Juridisch/Procedure

De manier waarop een verkavelingsaanvraag aangevraagd moet worden staat beschreven in verschillende decreten, zoals de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (kortweg VCRO) of in het Omgevingsvergunningsdecreet (kortweg OVD).

Gezien de omgeving rond jou steeds verandert, gebeurt dat ook met de wetgeving, termijnen en procedures.

Wij zorgen ervoor dat u het bos door de bomen nog kan zien en dat u steeds op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in uw dossier. Lees gerust verder indien u meer te weten wil komen over de procedure. Tijdens onze eerste projectbespreking overlopen we deze procedure samen met u en kunnen wij, bij vragen, hier gerust dieper op ingaan.

Hier volgt de procedure inclusief de termijnen:

 1. Indienen van de aanvraag: Dag 0 – 30
  • Vanaf de dag na indiening volgen 30 dagen tot volledig en ontvankelijkheid van het dossier
  • Deze termijn van dertig dagen worden niet meegerekend in de proceduretermijnen
 2. Volledigheid en ontvankelijkheid dossier: Dag 30 – 60
  • Dit is de eigenlijke start van de procedure van deze betekening van volledigheid en ontvankelijkheid start de proceduretermijn van 105 dagen.
  • De dag na volledig en ontvankelijkheid start het openbaar onderzoek voor een periode van 30 dagen.
  • Gelijktijdig vraagt de gemeentelijke overheid adviezen aan bij alle betrokken instanties
 3. Behandeling dossier: Dag 60 –  120
  • Het dossier wordt in zijn volledigheid behandeld door de gemeentelijke omgevingsambtenaar (vroegere stedenbouwkundige ambtenaar) rekening houdend met eventuele bezwaren en alle adviezen.
 4. Beslissing van de aanvraag: Dag 120 –  135
  • Na de behandeling van het dossier wordt door de gemeentelijke omgevingsambtenaar een advies gegeven aan het college van Schepenen en Burgemeester.
 5. Beroepsperiode: Dag +/- 135 –  +/- 165
  • Tegen de beslissing van de gemeente kan beroep aangetekend worden bij de Deputatie (de provincie). De termijn voor de beroepsperiode telt 30 dagen en start op de dag na de bekendmaking.
  • De bekendmaking bij de aanvrager is de betekening van de beslissing in het omgevingsloket, voor alle andere partijen geldt de betekening door middel van de aanplakking van de beslissing aan het terrein.
 
De beschreven termijnen in de wetgeving omvatten deze vanaf stap 2 tot stap 4. De eerste termijn voor indiening én de laatst voor de beroepsperiode, elke goed voor 30 dagen, worden niet meegerekend in de procedurele termijn.
 

Deze procedure geldt voor alle ideale omstandigheden. Echter leert de praktijk dat, voornamelijk in aanvangsfase, aanpassingen gevraagd kunnen worden door de gemeente aan de aanvragers. Hierdoor zullen de termijn die er op volgen mede opschuiven. Zo zal het ook mogelijk zijn dat gemeente een administratieve lus inroept, waardoor het dossier teruggeplaatst wordt naar een eerdere fase om vanaf daar de procedure opnieuw te laten beginnen.

Bijkomende vraag? Stel ze hier!