beëdigd
Landmeters - experten

Privacybeleid

Contactgegevens

Geo-Saed, gevestigd aan Onderwijslaan 9, Ninove, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://geo-saed.be/
Onderwijslaan 9, Ninove
+32 54 32 66 69
Guide De Saedeleer is de Functionaris Gegevensbescherming van Geo-Saed. Hij is te bereiken via guido@geo-saed.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijks verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Geo-Saed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Geo- Saed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden 
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Geo-Saed verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Geo-Saed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Geo-Saed gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geo-Saed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar guido@geo-saed.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Geo-Saed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Geo-Saed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via guido@geo-saed.be.

splitsen van onroerende goederen

PV van Opsplitsing valt te vergelijken met de PV van Opmeting, met dat verschil dat het opgemeten onroerend goed zal worden opgesplitst in verschillende loten.

Wanneer wordt een PV van Opsplitsing opgesteld?

Wanneer je een onroerend goed wenst op te splitsen in meerdere loten, zonder dat elk deel van het perceel in aanmerking komt om bebouwd te worden, dan kan een PV van Opsplitsing worden opgemaakt. Hierdoor worden de nieuwe grenzen bepaald tussen de delen van dat perceel.

Bijvoorbeeld:
Langs de openbare weg heeft u een grond liggen van 20 meter breed en 100 meter diep. Volgens het Gewestplan is uw grond voor de eerste 50 meter gelegen in woonzone en de achterste 50 meter in landbouwzone. Hierdoor zal de eerste 50 meter in aanmerking komen voor bebouwing en zal hierdoor verkaveld moeten worden. Echter de achterste 50 meter wordt niet meegenomen in de verkavelingsprocedure.

Indien de bouwgrond in 2 loten wordt opgesplitst zijn er 2 mogelijkheden:

Enerzijds is het mogelijk om de landbouwzone te verkopen aan elke geïnteresseerde of te verpachten aan een landbouwer, als er toegang is tot de landbouwgrond.

Indien dit niet het geval is kan je nog steeds opteren om de landbouwzone op te splitsen in 2 loten en deze samen te verkopen met de voorliggende loten uit de verkaveling. En zal de PV van Opsplitsing worden opgemaakt.